اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
   • بهسازی کانالها،جوی ها و پیاده روهاو موارد خطری سطح ناحیه 1

    بهسازی کانالها،جوی ها و پیاده روهاو موارد خطری سطح ناحیه 1

    مشخصات
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۷/۰۱تاریخ خاتمه :۱۳۹۱/۱۰/۰۱مبلغ اعتبار :2,400,000,000 ریال
    محل اجرا
    سطح ناحیه 1