پیگیری

موسی میرزایی

مسئول امور نظارت بر ساخت و سازهای حریم
2YXYs9im2YjZhCDYp9mF2YjYsSDZhti42KfYsdiqINio2LEg2LPYp9iu2Kog2Ygg2LPYp9iy2YfYp9mKINit2LHZitmF
آدرس : خواجه ربیع7- داخل بوستان بزرگ بهار - ساختمان قدیم فرهنگسرای قرآن و عترت - جنب مجتمع شوق و زندگی - ساختمان منطقه سه شهرداری مشهد مقدس
تلفن : 37340070
آدرس وب سایت : www.zone3.mashhad.ir
No Cache
Gt: 1.6742906570435
Qt: 1.4460163116455