پیگیری

داوود عمرانی فر

مسئول امور نوسازی و اصناف و ممیزی
2YXYs9im2YjZhCDYp9mF2YjYsSDZhtmI2LPYp9iy2Yog2Ygg2KfYtdmG2KfZgSDZiCDZhdmF2YrYstmK
آدرس : خواجه ربیع7- داخل بوستان بزرگ بهار - ساختمان قدیم فرهنگسرای قرآن و عترت - جنب مجتمع شوق و زندگی - ساختمان منطقه سه شهرداری مشهد مقدس
تلفن : 31293749
آدرس وب سایت : www.zone3.mashhad.ir
No Cache
Gt: 2.26069800059
Qt: 2.443719625473