شماره: 140008

منطقه 3 استعلام

موضوع : بکارگیری پیمانکار پشتیبان فضای سبز 1400

...

زمان شروع:1400/03/26
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/03/29 13:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/03/29 13:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/03/30 09:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه

امیدرضا رحمانیان

خدمات شهروندی