اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1واگذاری ملک به شهرداری تعداد بازدید :593
    2پرداخت عوارض تعداد بازدید :1052
    3نحوه ی اخذ عوارض ساختمانی تعداد بازدید :950