اوقات شرعی
 
     
   • نشست بودجه واعتبارات - اهداف

    هدف :بررسی وضعیت اعتبارات جاری و عمرانی و مقایسه هزینه و درآمد  

     اعضای نشست : شهردار منطقه ، معاون منطقه و معاونین حوزه های تخصصی ، روسای ادارات تخصصی ، رئیس اداره برنامه ریزی و کارشناسان اداره برنامه ریزی 

    تعداد بازدید :330
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: