اوقات شرعی
 
     
   • ویژگیهای اقتصادی منطقه

    جمعیت فعال، شاغل و بیکار منطقه:

      براساس تحلیلی که با توجه به آمار سرشماری سال 1375 انجام شده است. از مجموع جمعیت منطقه سه شهرداری مشهد، 64791 نفر معادل 24.1 درصد جمعیت را، جمعیت فعال تشکیل می دهد. از این مقدار 61272 نفر شاغل(94.5 درصد) و 3519 نفر بیکار (5.5 درصد) هستند.

    میزان درآمد:
    براساس آمار سال 1387 ، مجموع درآمد شهرداری منطقه سه بالغ بر 87,351,578,278 رالد بوده است که این میزان 3.7 درصد از مجموع درآمد شهرداری مشهد است. در مقایسه با جمعیت منطقه (14.06% از کل جمعیت شهر مشهد) همانطور که مشاهده می شود درصد کمی از درآمد شهرداری مشهد را شامل می شود.
    در منطقه سه بیشتر درآمد از عوارض بر پروانه ساختمانی به دست می آید بگونه ای که به تنهایی 54.38 درصد درآمد منطقه را شامل می شود. جرائم مربوط به تخلفات ساختمانی با 15.05 درصد در رتبه دوم قرار دارد.
    میزان هزینه:
    براساس آمار سال 1387 میزان مجموع هزینه های شهرداری منطقه سه، بالغ بر 59492665305 رالر است که این میزان 5.62 درصد از مجموع هزینه های شهرداری مشهد را شامل می شود. این هزینه ها در سه دسته هزینه های عمرانی، اداری و خدمات شهری می باشند.

    پروژه های سرمایه گذاری:
    از جمله عوامل موثر بر معرفی و پیشنهاد فرصتهای سرمایه گذاری منطقه سه شهرداری مشهد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    1) طرح های توسعه مصوب و در دست تهیه منطقه
    2) پروژه های عمرانی در دست اقدام و تهیه منطقه
    3) چشم انداز و الگوی توسعه مشاورین طرح تفصیلی منطقه
    4) کاهش حجم ترافیک مرکز شهر مشهد
    5) پتانسیل وجود سرمایه گذار و تمایل به مشارکت در سرمایه گذاری در منطقه
    6) افزایش سرانه کاربری خدماتی با توجه به توسعه فیزیکی منطقه
    7) ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
    بررسی های انجام شده در خصوص نحوه و الگوی سرمایه گذاری در منطقه سه نشان می دهد که انتخاب نقاط و لکه های مناسب جهت سرمایه گذاری عمدتا بر اساس نوع عملکرد تعریف شده برای منطقه در طرحهای توسعه فرا دستی شهر مشهد می باشد . به طوریکه در طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد ، استراتژی توسعه در این محدوده ایجاد یک محدوده مسکونی تجاری و خدمات محله ای میباشد. و جداره این محدوده، تجاری در نظر گرفته شده است که این امر میتواند موجب تأثیرات مهمی در منطقه شود. شاید مهمترین این تأثیرات افزایش قیمت زمین به دلیل افزایش سهم تجاری در منطقه باشد.
    همچنین طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم ( 300 هکتاری) ، که در مجاورت منطقه 3 شهرداری می باشد اثرات قابل ملاحظه ای را بر ترکیب کاربری های این منطقه برجای گذاشته است. بطور کلی استراتژی طرح مذکور، ایجاد یک محدوده اقامتی تجاری در این محدوده میباشد که محور اصلی آن تردد پیاده است و با تعبیه کردن یک رینگ به دور حرم ،تردد سواره در این محدوده ممنوع شده است. همچنین از اهداف دیگر طرح ایجاد یک محدوده اقامتی با کیفیت بالا میباشد. لذا میتوان گفت که با توجه به حجم عظیم زائران حرم امام رضا و همچنین پایین بودن سطح درآمد بسیاری از آنها تأثیر این طرح در شکلگیری خدمات اقامتی درجه دو در محدوده میتواند مطرح باشد. همچنین با توجه به پیاده بودن محدوده و حجم زیاد خودروهای موجود در شهر مشهد و زائران، ممکن است منجر به تبدیل شدن جداره لبه های مجاور منطقه به پارکینگ برای ورود به این محدوده شود. بنابراین اجرای طرح مذکور تاثیرات قابل توجهی را بر منطقه سه گذاشته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    1) ایجاد زمینه برای سرمایه گذاریهای جدید (تجارتی اقامتی و...) با توجه به اهداف موردنظر طرح در لبه های غربی حوزه
    2) افزایش قیمت زمین در محدوده حاشیه طرح و مرز مشترک با حوزه میانی شرقی (بخصوص اراضی موجود در لبه های غربی که در حوزه بلافصل طرح مذکور قرار دارند)
    3) ایجاد ارتباط و دسترسی مناسب از حوزه به حرم و کاهش بار ترافیکی محورهای موجود منتهی به حرم
    4) افزایش رونق و پویایی لبه های غربی حوزه میانی شرقی متأثر از نفوذ و ویژگیهای فعالیتی (تجاری اقامتی) طرح مذکور
    5) بوجود آمدن گرههای ترافیکی در لبه غربی حوزه و در محل معابر پیشنهادی طرح مذکور (تقاطع وحدت با امت و امتداد محور پیشنهادی)
    به نظر می رسد بخشی از لکه ها و نقاط پیشنهادی مشاوران طرح تفصیلی جدید منطقه سه در راستای تحقق اهداف این طرح می‏باشد.
    همچنین با توجه به این که محور کلی توسعه منطقه سه بر مبنای توسعه فضاهای مورد نیاز گردشگران تعیین و تعریف شده است و پروژه های سرمایه گذاری مصوب سال 1389 نیز عمدتا دارای کاربری تجاری و اقامتی می باشند به نظر می رسد می توان از زمینهای باز و بایر منطقه می توان به عنوان پتانسیلی برای تعریف پروژه های گردشگری مکمل استفاده نمود.
    الگوی سرمایه گذاری فعلی در منطقه سه در حال حاضر به صورت پروژه محوری است که ادامه روند موجود مسلما به توسعه منطقه منجر نخواهد شد. لذا به نظر می رسد بازسازی و احیای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی این منطقه نیازمند اجرای یک طرح مستقل است که در غالب تعریف پروژه های مرتبط با نقش و عملکرد تعریف شده برای منطقه بتواند به جذب سرمایه های داخلی و خارجی بپردازد.

    پروانه‏های صادر شده:
    براساس آمار سال 1388، مجموع پروانه های صادر شده در منطقه سه شهرداری مشهد بالغ بر 148 پروانه است که این میزان در مقایسه با مجموع پروانه های صادر شده در شهر مشهد 4.43 درصد آنها را شامل می شود. براساس وسعت نیز، تعداد پروانه های صادر شده 55968 مترمربع است که 1.83 درصد وسعت پروانه های صادر شده شهر می باشد.
    پایانکارهای صادر شده:
    مجموع پایانکار صادر شده در منطقه در سال 1388 برابر با 442 مورد بوده که این میزان 2.4 درصد از پایانکارهای شهر مشهد را شامل می شود. وسعت پایانکارهای صادر شده نیز 106813 مترمربع است که 2.1 درصد وسعت پایانکارهای شهر است.

     

    تعداد بازدید :1960
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: