اوقات شرعی
 
     
   • اطلاعات جمعیتی منطقه

     تعداد جمعیت

    براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 تعداد جمعیت منطقه سه بالغ بر 341313 نفر می باشد که در مقایسه با جمعیت شهر مشهد در این سال، 14.06 درصد از جمعیت شهر را شامل می شود.
    جمعیت منطقه به تفکیک نواحی آن در سال 1385 به گونه ای است که از مجموع جمعیت آن 94308 نفر (27.63 درصد) در ناحیه یک، 138656 نفر (40.62 درصد) در ناحیه دو و 109559 نفر در ناحیه سه (32.1 درصد) توزیع یافته است.
    براساس آمار سال 1385، منطقه سه پس از منطقه دو شهرداری بالاترین میزان جمعیت را در بین مناطق شهری داراست که این نشان از نقش مهم این منطقه در استقرار جمعیت شهر مشهد دارد.


      تراکم جمعیت

    بررسی شاخص تراکم جمعیت در منطقه سه شهرداری نشان می دهد که در این منطقه در سال 1385 در هر هکتار 129.6 نفر ساکن می باشند.

    تراکم جمعیت شهر مشهد در سال 1385 نشان می‏دهد که این میزان درحدود 81 نفر در هکتار است در مقایسه با تراکم جمعیت در منطقه سه شهرداری، رقم بسیار پائین تری است که نشان از تراکم بالای جمعیت در منطقه در مقایسه با شهر مشهد است.

    در شهر مشهد منطقه سه شهرداری پس از مناطق چهار، دو و شش در ردیف چهارم تراکم جمعیت واقع است که می توان گفت منطقه سه شهرداری مشهد همراه با مناطق یاد شده اند پر تراکم ترین محدوده های جمعیتی در شهر مشهد به شمار می آیند.

     

     تعداد و بعد خانوار

    براساس آمار سرشماری سال 1385، تعداد خانوار ساکن در منطقه سه بالغ بر 88875 خانوار است (13.9 درصد خانوار شهر مشهد) که با توجه به جمعیت منطقه، بعد خانوار در این منطقه برابر 3.84 می باشد. این عدد در همین سال برای شهر مشهد معادل 3.8 است که اندکی از منطقه سه پائین تر می باشد.

     

    تعداد بازدید :4018
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: