اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • نحوه ی اخذ عوارض ساختمانی
    نحوه ی اخذ عوارض ساختمانی
    تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
    تعداد مشاهده: 972


      احداث بنا تجدید بنا تمدید و اصلاح پروانه در مهلت، توسعه بنا، پایانکار تمدید و اصلاح پروانه خارج از مهلت و یا پایانکار با پروانه خارج از مهلت
    عوارض زیربنای مسکونی عوارض کل بنا با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل بنای جدید با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل بنای جدید با قیمت جدید و عوارض پروانه یا پایانکار قبلی با قیمت جدید محاسبه و ما به تفاوت اخذ می گردد عوارض کل بنای جدید با قیمت جدید محاسبه و پرداختی قبلی(با کسر مبلغ پرداختی بابت مازاد تراکم) کسر می گردد
    عوارض بالکن
    عوارض واحد اضافه
    عوارض کسری پارکینگ
    عوارض با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض جدید با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض مساحت مشمول بالکن، واحد اضافه و کسری پارکینگ (که شامل مساحتهایی که قبلاٌ عوارض آن پرداخت شده نمی گردد) با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل با قیمت جدید محاسبه و پرداختی قبلی کسر می گردد
     عوارض پذیره عوارض کل بنا با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل بنا با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل بنای جدید با قیمت جدید و عوارض پروانه یا پایانکار قبلی با قیمت جدید محاسبه و ما به تفاوت اخذ می گردد عوارض کل بنای جدید با قیمت جدید محاسبه و پرداختی قبلی کسر می گردد
     عوارض مازاد تراکم
    (قبل از سال 73 شامل این عوارض نمی گردد)
    عوارض مساحت مشمول مازاد تراکم با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض مساحت مشمول ماراد تراکم جدید(که شامل مساحتی که قبلاً عوارض آن پرداخت شده نمی شود) با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد.
     عوارض پیشروی طولی
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی
    عوارض طبقه اضافه
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی در ارتفاع
    عوارض با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض جدید با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض مساحت مشمول پیشروی طولی، تبدیل پیلوت به مسکونی، طبقه اضافه و عدم رعایت عقب نشینی جانبی (که شامل مساحتهایی که قبلاٌ عوارض آن پرداخت شده نمی گردد) با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض کل با قیمت جدید محاسبه و پرداختی قبلی کسر می گردد
    در صورت احداث بدون مجوز این موارد، به کمیسیون ارسال گردد. ( در صورت پاسخگویی در منطقه جریمه بدون پروانه نیز اخذ می گردد.)
    عوارض تفکیک عرصه یک بار و به میزان تفکیک عرصه و یا کسری عرصه اخذ می گردد
    عوارض 6% و 12% خدماتی یک بار اخذ می گردد، ساختمانهایی که قدمت آنها قبل از 1368 است از 6% خدماتی معاف می باشند
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی یک بار اخذ می گردد. ساختمانهایی که قدمت آنها قبل از 3/10/69 بوده و کمتر از 1000 متر مربع در محدوده 25 ساله باشند از عوارض 56.5% معاف هستند
    عوارض تغییر کاربری عوارض مساحت تغییر کاربری با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض ما به تفاوت مساحت تغییر کاربری قدیم و جدید با قیمت جدید محاسبه و فقط 20%عوارض مساحت تغییر کاربری قدیم با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد عوارض مساحت تغییر کاربری جدید(که شامل مساحت تغییر کاربری که قبلاٌ عوارض آن پرداخت شده نمی گردد) با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد  عوارض کل با قیمت جدید محاسبه و پرداختی قبلی کسر می گردد
    ساختمانهایی که قدمت آنها قبل از سال 52 می باشند از عوارض تغییر کاربری معاف می باشند
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی  --------------------- در صورت درخواست تفکیک واحد تجاری در بنای موجود عوارض تفکیک با قیمت جدید محاسبه و اخذ می گردد  -------------------------------------
    جریمه بدون پروانه
    (قبل از سال 66 شامل این عوارض نمی گردد.)
     
    ------------------------------------ در هنگام پایانکار عوارض بدون پروانه موجود با قیمت زمان ساخت(تخلف) محاسبه و اخذ می گردد
    عوارض انتقال در هر بار انتقال ملک محاسبه و اخذ می گردد